Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Hiến pháp
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

“Thực hiện quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi. Nội dung chi tiết theo như các file đính kèm”

Gửi lên: 03/08/2017 22:15 Đã xem 56 Đã tải về 108

TTHC lĩnh vực KH&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Gửi lên: 07/11/2016 20:41 Đã xem 173 Đã tải về 32

Phiếu lấy ý kiến về phương pháp xây dựng Chỉ số PCI GĐ 2017-2019

Gửi lên: 09/10/2016 23:10 Đã xem 240 Đã tải về 41

Khung theo dõi thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Gửi lên: 04/10/2016 02:59 Đã xem 231 Đã tải về 47

Hướng dẫn Kế hoạch KTXH 2017

Gửi lên: 29/06/2016 23:03 Đã xem 512 Đã tải về 348

Hướng dẫn Kế hoạch Đầu tư công 2017

Gửi lên: 27/06/2016 03:44 Đã xem 812 Đã tải về 23

Báo cáo tóm tắt KTXH của từng Huyện

Gửi lên: 28/04/2016 03:57 Đã xem 338 Đã tải về 62

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 24/01/2016 19:22 Đã xem 388 Đã tải về 29

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 -2020

Gửi lên: 22/05/2015 02:59 Đã xem 2232 Đã tải về 610

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là các Sở, ngành, địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Gửi lên: 03/09/2014 19:14 Đã xem 1216 Đã tải về 763

Hướng dẫn chứng thực THT theo NĐ 151 và TT 04 của THT

Gửi lên: 09/04/2014 12:35 Đã xem 779 Đã tải về 19

Hướng dẫn thực hiện vốn NTM nguồn TPCP 2014

Gửi lên: 09/04/2014 12:33 Đã xem 760 Đã tải về 54

Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch năm 2014

Gửi lên: 11/07/2013 12:33 Đã xem 1065 Đã tải về 280