Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Hiến pháp
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này gồm 04 Chương, 35 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018

Gửi lên: 21/09/2017 04:02 Đã xem 0 Đã tải về 0

Luật Đầu tư công

Gửi lên: 28/04/2017 03:37 Đã xem 87 Đã tải về 10

Luật Đấu thầu

Gửi lên: 28/04/2017 03:36 Đã xem 78 Đã tải về 1

Luật Đầu tư

Gửi lên: 29/05/2014 03:17 Đã xem 746 Đã tải về 32

Luật Doanh nghiệp

Gửi lên: 29/05/2014 03:16 Đã xem 703 Đã tải về 17