Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Hiến pháp
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

Chương trình hành động thực hiện NQ TW5

Gửi lên: 20/08/2017 20:19 Đã xem 53 Đã tải về 31

Hướng dẫn lập kế hoạch 2018

Gửi lên: 20/07/2017 20:41 Đã xem 185 Đã tải về 345

Tờ trình 78 (Danh mục và nội dung TTHC)

Gửi lên: 23/09/2016 05:58 Đã xem 228 Đã tải về 63

Dự thảo KHHĐ của UBND tỉnh thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy

Gửi lên: 01/08/2016 22:52 Đã xem 310 Đã tải về 97

Chương trình hành động Đại hội Đảng toàn quốc và Đảng bộ tỉnh

Gửi lên: 08/07/2016 00:12 Đã xem 719 Đã tải về 306

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và Nội dung TTHC thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Gửi lên: 23/03/2016 03:10 Đã xem 380 Đã tải về 27

Tài liệu họp giao ban XDCB quý III năm 2015

Gửi lên: 04/10/2015 22:59 Đã xem 634 Đã tải về 780