Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1
BM Xây dựng KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Tải về
Từ site SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ:
Thông tin chi tiết
Tên file:
BM Xây dựng KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Thuộc chủ đề:
THƯ VIỆN » Biễu mẫu
Gửi lên:
06/07/2015 00:11
Cập nhật:
07/07/2015 23:18
Người gửi:
admin
Đã xem:
2424
Đã tải về:
788

Ngày 29/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; trong đó đã quy định rõ: “Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của đơn vị mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2015”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đề nghị các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ và thời gian quy định của UBND tỉnh. Đồng thời xin phép được lưu ý một số nội dung cần tập trung trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 sau đây:

1.     Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, dựa trên kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch năm 2015 đến hết ngày 30/6/2015 và ước thực hiện cả năm 2015; Đồng thời nêu rõ các mặt tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục; kiến nghị các giải pháp để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đã đề ra. 
- Nội dung đánh giá cần tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Kết luận số 35-KL/TU ngày 05/12/2014 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 gắn với việc đánh gia kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015. Phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
2. Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Cần bám sát mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là: Tập trung khắc phục khó khăn để duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Việc xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 phải căn cứ vào  tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp  nhiệm kỳ 2016-2020; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực đã phê duyệt. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phải gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016; Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Cần tính đến khả năng cân đối các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư; đặc biệt là huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế vào xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 cần tập trung vào: Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, kết hợp phát triển mô hình tăng trưởng xanh, tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
3. Hệ thống biểu mẫu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được đăng tải trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://www.dpiquangtri.gov.vn (Phần VBQPPL & BM).
Báo cáo của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xin gửi bằng văn bản; Đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: vothithuyan@quangtri.gov.vn.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần trao đổi xin liên hệ Phòng Tổng hợp, điện thoại: 053 850025/852030./.
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26239
  • Tổng lượt truy cập: 2037759