Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: Phòng Tổng hợp

Đã xem: 2390 | Đã tải về: 438 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

QĐ số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 v/v Phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"

Đã xem: 1079 | Đã tải về: 104 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

QĐ số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 v/v Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đã xem: 1010 | Đã tải về: 20 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Quyết định Tác giả: Phòng Công Thương

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Đã xem: 1894 | Đã tải về: 242 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Hướng dẫn Tác giả: Phòng Tổng hợp

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp hạng 1, hạng 2 thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là các Sở, ngành, địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Đã xem: 1523 | Đã tải về: 771 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Hướng dẫn Tác giả: Phòng Thẩm định - Báo Đấu thầu số 167 ngày 21/8/2014

Đã xem: 1138 | Đã tải về: 22 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Thông tư số 198/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và thay thế, bãi bỏ Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc hết hiệu lực thi hành.Theo đó, đối với tài sản của các dự án đã kết thúc trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có quyết định xử lý thì thực hiện xử lý theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tài sản đã có quyết định xử lý nhưng chưa xử lý xong thì thực hiện theo quy định tại thời điểm quyết định xử lý.

Đã xem: 2294 | Đã tải về: 401 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 181/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Thông tư số 181/2013/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 17/1/2014 và thay thế Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Theo đó, đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án.

Đã xem: 2288 | Đã tải về: 263 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Biễu mẫu Tác giả: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đã xem: 1505 | Đã tải về: 503 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12 13  Trang sau
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 388
  • Tháng hiện tại: 23397
  • Tổng lượt truy cập: 1958298