Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

» Thuộc: Quyết định Tác giả: N/A

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 09/02/2017 về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này để xây dựng và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị

Đã xem: 232 | Đã tải về: 0 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thông tư Tác giả: N/A

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh

Đã xem: 265 | Đã tải về: 19 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Nghị định Tác giả: N/A

Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 quy định các nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đã xem: 236 | Đã tải về: 18 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Tài liệu Tác giả: N/A

Đã xem: 249 | Đã tải về: 31 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 247 | Đã tải về: 8 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 237 | Đã tải về: 6 | Đã thảo luận: 0
Đầu tư tại Việt Nam
14/08/2017 15:43

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 261 | Đã tải về: 21 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 230 | Đã tải về: 8 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Thủ tục hành chính Tác giả: N/A

Đã xem: 257 | Đã tải về: 63 | Đã thảo luận: 0

» Thuộc: Hướng dẫn Tác giả: N/A

“Thực hiện quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi. Nội dung chi tiết theo như các file đính kèm”

Đã xem: 529 | Đã tải về: 590 | Đã thảo luận: 0
  Trang trước  1 2 3 4 5 ... 10 11 12  Trang sau