Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

THÔNG BÁO CẬP NHẬT SỬA ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH (PAM) (Thứ ba - 31/03/2015 03:49)

   
Ý kiến kết luận cuả Đ/c Trần Đức Tâm – Giám đốc BQLDA Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, tỉnh Quảng Trị tại hội thảo lấy ý kiến cập nhật, sửa đổi và điều chỉnh Sổ tay thực hiện dự án (PAM) ngày 28/03/2015
          Ngày 28/03/2015, tại Trung tâm dịch vụ hội nghi tỉnh, Đ/c Trần Đức Tâm - Giám đốc BQLDA Phát triển Đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, tỉnh Quảng Trị đã chủ trì cuộc hội thảo lấy ý kiến cập nhật, sửa đổi và điều chỉnh Sổ tay thực hiện dự án (PAM). Tham gia hội thảo có các thành viên BQLDA và ông Frank Pogade, Trưởng nhóm Tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lưc, đào tạo (PMSCD).
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự hội thảo, Đ/c Trần Đức Tâm - Giám đốc BQLDA kết luận:
1. Về căn cứ: Việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến cập nhật, sửa đổi và điều chỉnh Sổ tay thực hiện dự án (PAM) dựa trên các căn cứ sau: 
·        Sổ tay thực hiện dự án (PAM), điều 112, Chương XII về ghi chép các thay đổi của Sổ tay thực hiện dự án (PAM).   
·        Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động dự án và nhu cầu cập nhập, bổ sung các hoạt động của Dự án.
·        Làm cơ sở trao đổi với Đoàn công tác giám sát của ADB trong tháng 4/2015.
2. Về các nội dung cụ thể:       

Phần I- Mô tả dự án:   
+ Điểm 8 -  mục "đầu ra" của dự án, chỉ sử dụng 2 đầu ra (ii) và (iii), không sử dụng đầu ra (i) vì dự án không có chức năng "thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế chiến lược địa phương (SLEDP)".  
+ Bảng 1- Các tiểu dự án đầu tư hạ tầng đô thị ưu tiên: Chỉnh sửa tên các tiểu dự án theo các văn bản phê duyệt liên quan (i) Kè sông Hiếu, (ii) Cảng sông thành phố Đông Hà, (iii) Cơ sở thu hồi vật liệu tái chế Đông Hà, (iv) Các tuyến Đường đô thị Khe sanh, Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, (vi) Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn huyện Hướng Hoá. Đây là điều chỉnh mang tính kỹ thuật, về tên gọi các tiểu dự án chứ không thay đổi về nội dung. Tên gọi các tiểu dự án bằng tiếng Anh không thay đổi.
 
Phần II- Kế hoạch thực hiện
+ Mục A- Các hoạt động sẵn sàng của dự án: Bỏ chữ Ban Hỗ trợ ( trong hàng thứ nhất) vì lý do đã giải thể.   
+ Tiểu mục Yêu cầu hợp đồng trước để khởi động dự án: Nhập 2 điểm a (Tuyển dụng tư vấn hỗ trợ quản lý dự án ) và b (Tuyển dụng tư vấn phát triển năng lực và đào tạo (hàng thứ ba) thành " Tuyển dụng tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực và đào tạo.
+ Mục C- Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án: Giao các cán bộ hai nhóm kỹ thuật cùng với các chuyên gia tư vấn PMSCD thảo luận cụ thể và điều chỉnh khung thời gian thực hiện các tiểu dự án vào lúc 15:00, thứ tư, ngày 1/4/2014 tại văn phòng Tư vấn PMSCD. 
 
Phần III- Sắp xếp quản lý dự án:
+ Mục Vai trò và trách nhiệm: Chuyển hai chức năng " phê duyệt kế hoạch hoat động hàng năm" và Tuyển chọn Tư vấn hỗ tợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo từ UBND tỉnh - Cơ quan chủ quản sang Sở KH-ĐT - Cơ quan thực hiện (theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38).
+ Mục UBND thành phố Đông Hà và UBND huyện Hướng Hoá: Bỏ tất cả những phần liên quan đến Ban Hỗ trợ (PSU) vì đã giải thể. Bổ sung thêm chức năng Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến GPMB và tái định cư.
+ Giao Đ/c Tân (VPUB) chủ trì, điều phối thông tin cập nhật các thay đổi ở mục B - Nhân sự chủ chốt thực hiện dự án, bao gồm cả tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Phát triển Châu Á và bổ sung thêm phần nhân sự của Tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án và Phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD).
+ Mục C- Cấu trúc tổ chức dự án:  Bổ sung 2 khung về cơ quan thực hiện, bao gồm Sở KH-ĐT Quảng Trị và BQL Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phía trên các khung BQLDA, đồng thời bỏ các khung về Ban Hỗ trợ dự án.    
+ Mục D - Hỗ trợ quản lý dự án: điểm 10 sửa thành " Các tư vấn sẽ tham gia công việc trên nguyên tắc không liên tục trong 3 năm đầu thực hiện dự án". Nhóm điểm 10 nói về tư vấn hỗ trợ quản lý dự án, điểm 11 nói về tư vấn phát triển năng lực, đào tạo thành một điểm nói về tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD).
+ Sửa đổi điểm 12 thành "Một Ban Chỉ đạo dự án (PSC) sẽ được thành lập để cung cấp các hướng dẫn chính sách tổng thể và giám sát việc thực hiện dự án theo các mục tiêu và phạm vi của dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm Trưởng Ban. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị làm Phó Ban. Các Ban Quản lý Dự án sẽ được thành lập tại tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh và sẽ do Sở Kế hoạch- Đầu tư Quảng Trị và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh quản lý".  
+ Mục 2 - Phát triển năng lưc, các điểm từ 17 đến 24, phần nói về các lĩnh vực và các khoá đào tạo, bao gồm (i) Phát triển năng lực quản lý dự án; (Ii) Năng lực quản lý tài chính; (iii) Năng lực quản lý mua sắm, đấu thầu; (iv) Năng lực về các chính sách bảo vệ xã hội và môi trường; và (v) Năng lực về vận hành và bảo trì. Giao Đ/c Dũng (CVP), trưởng nhóm phụ trách đào tạo chủ trì liên hệ, lên kế hoạch thảo luận cụ thể với Chuyên gia phát triển năng lực quốc tế. Đ/c Thịnh (TPTĐ), Đ/c Dũng (TPCT), Đ/c Hà (KTT) cùng tham gia phiên thảo luận về việc xây dựng các kế hoạch đào tạo, phát tiển năng lực của Dự án, cụ thể hoá thông tin ở các cột " thành phần tham gia", "số lượng" và "chi phí ước tính".
+ Mục E- Chuẩn bị quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà: Giao Đ/c Sáng bổ sung thêm các nội dung sau phiên hội thảo lấy ý kiến về đề cương tham chiếu tuyển dụng tư vấn quốc tế lập quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà.
+  Điểm 30 - Thống nhất sử dụng cụm từ Lập quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà. Về kinh phí thực hiện (điểm 31): sau khi hoàn chỉnh sẽ sử dụng thống nhất số liệu trong các phần khác nhau của sổ tay thực hiện dự án (PAM).
 
Phần IV- Kinh phí và tài trợ:
+ Giao Kế toán trưởng và các nhóm kỹ thuật cập nhật lại phần kinh phí thực hiện các tiểu dự án. Tách phần vốn thực hiện các thiết kế kỹ thuật chi tiết (DED) được chi trả từ nguồn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Thay đổi tổng kinh phí ở bảng tổng hợp cũng như số liệu ở các bảng A,B, C, D, và các  biểu đồ E,F.  
                  
Phần V- Quản lý tài chính:
+ Giao Kế toán trưởng cập nhật các thông tư nghị định mới liên quan ở điểm 39 và 57 trong tài liệu.  
 
Phần VI- Mua sắm và dịch vụ tư vấn:
+ Sửa đổi điểm 67 thành " Dự kiến khoảng 287 tháng công của các tư vấn chủ chốt, bao gồm 78 tháng công tư vấn quốc tế chủ chốt và 209 tháng công tư vấn trong nước sẽ được yêu cầu" theo đề cương tham chiếu đã được phê duỵệt.
+ Mục 3 - Hợp đồng xây dựng và mua sắm hàng hóa có dự toán trên 500.000 USD: Bổ sung thêm gói Cảng sông Đông Hà, và điện chiếu sáng ở cột " mô tả tổng quát", sử dụng từ "có" ở cột "sơ tuyển nhà thầu". Giao các nhóm kỹ thuật cập nhật lại mốc thời gian ở cột "ngày đăng thông tin mời thầu".   
+ Mục 4 - Hợp đồng dịch vụ tư vấn: Giao Kế toán trưởng và các nhóm kỹ thuật cập nhật giá trị các gói thầu thiết kế kỹ thuật ở cột "giá trị hợp đồng" và tính bằng đồng Việt Nam vì sử dụng vốn đối ứng, bổ sung các gói thầu còn thiếu như Gói thầu cập nhật kế hoạch tái định cư, gói thầu khảo sát giá thay thế, gói thầu kiểm đếm thiệt hại chi tiết, gói thầu đo vẽ cắm mốc địa chính. Cập nhật lại mốc thời gian ở cột "ngày thông báo tuyển dụng".   
+ Sửa đổi tư vấn trong nước thành tư vấn quốc tế ở cột " quốc tế hoặc trong nước" của tiểu dự án " Lập quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà".
+ Mục 6 - Kế hoạch mua sắm của dự án: Giao Kế toán trưởng và các nhóm kỹ thuật cập nhật giá trị các gói thầu thiết kế kỹ thuật ở cột "giá trị hợp đồng ước tính " và tính bằng đồng Việt Nam, chỉnh sửa số liệu tổng trong bảng.
+ Mục D - Đấu thầu cạnh tranh trong nước:  Giao Đ/c Thịnh (TPTĐ), Đ/c Dũng (TPCT) chủ trì, chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật cùng với Kế toán trưởng cập nhật các văn bản pháp luật mới (luật và nghị định liên quan) ở điểm 69.  
 + Mục E - Phác thảo đề cương tham chiếu tư vấn: Nhóm điểm 70 (Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án) và điềm 71 (tư vấn phát triển năng lực và đào tạo) làm một.  
Phần VII- Các chính sách bảo vệ:
+  Mục B - Thu hồi đất và tái định cư bắt buộc: Giao Bộ phận Giải phóng mặt bằng (GPMB) chủ trì thực hiện các công việc sau:
+ Cập nhật lại số liệu về diện tích bị thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng thực tế của hai đô thị Đông Hà và Lao Bảo ở điểm 79.
+ Vì Luật đất đai 2014 đã được áp dụng, vì vậy cần cập nhật lại các thông tư nghị định, văn bản liên quan đến công tác thu hồi đất GPMB ở điểm 81.   
+ Bổ sung phần mô tả các hoạt động đã được triển khai trong lĩnh vực GPMB như quay phim hiện trạng sau thông báo thu hồi đất, hội thảo về chính sách đền bù, GPMB theo hướng dẫn của ADB.
+ Bổ sung phần quy trình và các bước thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan và cơ chế phối hợp trong công tác giám sát cộng đồng.
+ Việc xây dựng các khu tái định cư sẽ được đề xuất cụ thể sau khi thực hiện kiểm đếm và xác định chính xác số hộ tái định cư.
 
Phần VIII - Giới và các chính sách xã hội:    
+ Giao Đ/c Tân (VPUB) chủ trì, cập nhật các thông tin và chỉ số liên quan đến chủ đề giới và các chính sách xã hội. Chuyên gia tư vấn quốc tế  về giới và phát triển xã hội chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình hoạt động về giới và phát triển xã hội của Dư án.  Sau khi Cuuyên gia tư vấn PMSCD được huy động, giao bộ phận GPMB họp triển khai kế hoạch, Đ/c Tân (VPUB), Đ/c Thịnh (TPTĐ), Đ/c Dũng (TPCT) tham dự họp.
 
Phần IX - Giám sát thực hiện, báo cáo và trao đổi thông tin
+ Mục A - Khung giám sát và đánh giá dự án: Ở tiểu mục "tác động", các Tư vấn quốc tế PMSCD chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất các chỉ số trong cột " Mục tiêu thực hiện và chỉ số trong dữ liệu cơ bản". Ở tiểu mục "đầu ra" bỏ câu " Kế hoạch chiến lược phát triển KT-XH được thông qua và thực hiện ở Đông Hà, Lao Bảo và Mộc Bài".
+ Giao Đ/c Cường, Đ/c Chính (bộ phận giám sát và đánh giá) cập nhật các mốc thời gian thực hiện ở tiểu mục "các hoạt động và mốc thời gian thực hiện".
+ Giao Đ/c Huyền (Bộ phận thường trực) chủ trì cùng với Kế toán trưởng cập nhật, điều chỉnh các số liệu ở tiểu mục "đầu vào".
+ Mục B -  Giám sát: Đề nghị Tư vấn quốc tế + trong nước về giám sát và đánh giá của PMSCD nhanh chóng hoàn thành Hệ thống quản lý trình diễn dự án (PPMS) và hoàn thiện khung giám sát và đánh giá.
 
Phần phụ lục Đề cương tham chiếu  dành cho tư vấn:
+ Giao Đ/c Cường cập nhật, thay thế toàn bộ đề cương tham chiếu và dự toán các gói thầu tư vấn đã được phê duyệt cũng như đang chuẩn bị trình ADB phê duyệt như Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo, Tư vấn giám sát độc lập, Tư vấn kiểm toán tài chính, Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị, Tư vấn cập nhật kế hoạch tái định cư, Tư vấn lập quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà.         
 
Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc BQLDA Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng MêKông tại cuộc hội thảo lấy ý kiến cập nhật, bổ sung và sửa đổi Sổ tay thực hiện dự án (PAM) ngày 28/3/2015. Yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan được giao trách nhiệm khẩn trương triển khai công việc. Điều phối viên gửi văn bản cho BQLDA tỉnh Tây Ninh bổ sung thông tin và các ý kiến liên quan đến Tây Ninh trong Sổ tay thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành cập nhật văn bản lần thứ nhất chậm nhất ngày 10/4/2015 để lấy ý kiến hoàn chỉnh lần 2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh kịp thời báo cáo với Giám đốc BQLDA để có phương án xử lý./.
 
Tác giả bài viết: Điều phối viên: LÊ ĐỨC HOÀNG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2250
  • Tháng hiện tại: 26257
  • Tổng lượt truy cập: 2037777