Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

BÁO CÁO THÁNG 10 (Thứ năm - 06/11/2014 09:38)

   
Tình hình hoạt động tháng 10/2014 và một số nhiệm vụ tháng 11/2014
 
I. Tình hình thực hiện dự án trong tháng 10/2014
1. Đánh giá chung:
- Trong tháng 10/2014, các hội nghị đánh giá, rà soát tiến độ thực hiện dự án như Đoàn công tác giám sát của ADB ngày 15/10/2014 và phiên họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 23/10/2104 tại Quảng Trị đã giúp cho BQLDA có cơ hội rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện dự án cũng như các định hướng và giải pháp thực hiện của dự án trong các tháng còn lại của năm 2014. Các kết quả đạt được trong thời gian qua tiếp tục được phát huy và các khuyến nghị của Đoàn công tác giám sát của ADB cũng như các Quyết định của phiên họp Ban Chỉ đạo dự án được áp dụng triển khai thực hiện.            
 
2.  Các hoạt động thực hiện và kết quả đạt được:
2.1 Về gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và tăng cường năng lực, đào tạo (PMSCD)
- Ngày 09/10/2014, ADB đã có thư không phản đối phê duyệt hồ sơ trình lần 4 và đề nghị triển khai ký kết hợp đồng với công ty tư vấn Fichtner theo lịch trình đề xuất ngày 22/10/2014 tại Quảng Trị.
- Ngày 20/10/2014, Công ty tư vấn Fichtner có thư phản hồi một số ý kiến trong nội dung hợp đồng dịch vụ và đề nghị được ký kết hợp đồng qua trao đổi thư;
- Ngày 21/10/2014, BQLDA đã gửi thư cho ADB đề nghị tư vấn một số vấn đề nhằm thống nhất nội dung của Hợp đồng dịch vụ ký kết với công ty tư vấn Fichtner. 
- Ngày 27/10/2014, Công ty Fichtner nộp bổ sung 2 thư ủy quyền theo yêu cầu, tuy nhiên công ty đề xuất giới hạn trách nhiệm của công ty tư vấn đối với khoản kinh phí dịch vụ trong hợp đồng. BQLDA tiếp tục tham vấn ADB về vấn đề này trước khi thống nhất thời gian và phương thức ký hợp đồng.   
 
 2.2. Về việc thực hiện các gói thiết kế kỹ thuật chi tiết và giám sát xây dựng các tiểu dự án tại hai đô thị, khảo sát giá thay thế và cập nhật kế hoạch tái định cư
 - Ngày 8/10/2014, Giám đốc BQLDA đã chủ trì phiên họp với các nhóm kỹ thuật và đại diện các nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật, khảo sát giá thay thế, các trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh và huyên Hướng Hóa nhằm rà soát tiến độ thực hiện các gói thầu và chuẩn bị cho phiên làm việc với đoàn công tác giám sát của ADB.
- Ngày 15/10/2014, BQLDA đã có phiên làm việc với đoàn công tác giám sát của ADB tại Quảng Trị, kết quả cụ thể như sau: Đoàn công tác giám sát của ADB đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án trong thời gian qua, cũng như tiến độ thực hiện tổng thể của dự án. Đoàn ủng hộ và khuyến nghị BQLDA tỉnh Quảng Trị tiếp tục áp dụng, nghiên cứu triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động gây ra đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư mà chủ đầu tư và tư vấn thiết kế đang thực hiện như: tiến hành thẩm định, phê duyệt các thiết kế kỹ thuật theo phương thức cuốn chiếu, thực hiện kiểm đếm, cập nhật kế hoạch tái định cư theo từng tuyến để tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện điều chỉnh tuyến, nắn tuyến, hạ cao độ, đưa hệ thống thoát nước vào giữa lòng đường. v,v.  Ngoài ra, các công ty thiết kế cần phải đưa ra những biện pháp nhằm duy trì hệ thống sinh thái tư nhiên, bảo đảm duy trì cây xanh và giảm thiểu phá vỡ cảnh quan chung, thực hiện việc chống xói lở dọc bờ kè bằng các biện pháp tự nhiên và hạn chế bê tông hóa.
- Ngày 21/10/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp liên ngành giao thông, xây dựng, UBND thành phố Đông Hà, và công ty tư vấn thiết kế đường bộ về công tác nắn chỉnh hướng tuyến một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông.   
Tiến độ thực hiện các gói thầu cụ thể theo bảng sau:
Stt Các hoạt động đã và đang thực hiện Nhiệm vụ tiếp theo Dự kiến thời gian hoàn thành
1 Thiết kế chi tiết Hệ thống Điện chiếu sáng
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
30/10/2014
20/11/2014
 
25/11/2014
 
30/11/2014
2 Thiết kế chi tiết Cảng sông Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế.
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
05/11/2014
20/11/2014
 
25/11/2014
 
30/11/2014
3 Thiết kế chi tiết các tuyến đường đô thị Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế.
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
30/11/2014
15/12/2014
 
20/12/2014
 
25/12/2014
4 Thiết kế chi tiết các tuyến đường đô thị Khe Sanh, Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế.
 
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
30/10/2014
31/11/2014
 
5/12/2014
 
10/12/2014
5 Thiết kế chi tiết Kè bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đang tiến hành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế
- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát (địa hình và địa chất).
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
30/10/2014
 
30/10/2014
30/11/2014
 
5/12/2014
 
10/12/2014
6 Thiết kế chi tiết Đường vào bãi rác và hệ thống xử lý chất thải rắn Lao Bảo.
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát
- Đã hoàn thành công tác thiết kế chi tiết.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
 
30/11/2014
 
5/12/2014
 
10/12/2014
7 Tư vấn khảo sát giá thay thế
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Đã hoàn thành báo cáo khởi động
- Đã bàn giao hồ sơ liên quan và thực địa phạm vi ảnh hưởng của các tiểu dự án thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa.
 
- Xây dựng bộ phiếu khảo sát giá
- Tổ chức khảo sát thu thập thông tin hiện trường và thị trường liên quan đến tài sản thẩm định.
- Tổng hợp và xử lý thông tin từ các Phiếu khảo sát
- Phân tích xử lý số liệu, tính toán và đề xuất chọn giá thay thế
- Hoàn chỉnh và lập Chứng thư, Báo cáo thẩm định giá.
20/11/2014
10/12/2014
 
 
18/12/2014
 
26/01/2015
 
28/02/2015
8 Tư vấn cập nhật kế hoạch Tái định cư
- Hoàn thành đề cương tham chiếu và dự toán
- Đang tiến hành các thủ tục để lựa chon nhà thầu tư vấn
- Lựa chọn nhà thầu tư vấn và ký hợp đồng.
- Cập nhật kế hoạch tái định cư
15/12/2014
 
30/06/2015
9 Thiết kế chi tiết Cơ sở tái chế rác thải Đông Hà
-  Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Đã bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát.
- Đang tiến hành công tác thiết kế.
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán
05/11/2014
20/11/2014
 
25/11/2014
 
30/11/2014
 
     2.3 Về công tác thu hồi đất, tái định cư và giải phóng mặt bằng:
- Ngày 15/10/2014, tại phiên làm việc với Đoàn công tác giám sát của ADB, tư vấn thiết kế chi tiết, tư vấn khảo sát giá thay thế và các Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa đã cùng nhau thảo luận về khung kế hoạch thời gian thực hiện giữa các gói thầu. Đoàn công tác của ADB ủng hộ chủ trương tái cấu trúc và phân kỳ đầu tư các tiểu dự án cũng như các biện pháp kỹ thuật áp dụng nhằm giảm thiểu tối đa tác động gây ra do công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đoàn đặc biệt lưu ý đến tiến độ thực hiện công tác thống kê kiểm đếm thiệt hại, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, chuyên gia phát triển xã hội của ADB nhấn mạnh đến thời điểm 32/12/2014, nếu thống kê không thể đưa được về con số đã được thống nhất trong Hiệp định đã được ký kết thì dự án sẽ được đưa vào danh sách xem xét tái cấu trúc, đồng thời xem xét khả năng điều chuyển vốn thực hiện dự án giữa các địa phương tùy thuôc vào tiến độ thực hiện dự án. Dự thảo hợp đồng với các trung tâm quỹ đất (Hướng Hoá, và tỉnh Quảng Trị được hoàn chỉnh ngày 23/10/2014.
- Ngày 27/10/2014, BQLDA đã có thư giải trình thêm cho Chuyên gia phát triển xã hội của ADB 4 điểm, bao gồm: (i) Thời gian dự kiến huy động tư vấn hỗ trợ quản ly dự án và phát triển năng lực, đào tạo, trong đó có hai chuyên gia về cập nhật kế hoạch tái định cư, giải phóng mặt bằng; (ii) Thời gian dự kiến tuyển dụng Tư vấn cá nhân trong nước về cập nhật kế hoạch tái định cư từ nguồn vốn đối ứng; (iii) Kế hoạch điều phối và hợp tác giữa các chuyên gia PMSCD và Tư vấn cá nhân cập nhật kế hoạch tái định cư; (iv) Thời gian dự kiến triển khai công tác kiểm đếm của các Trung tâm phát triển quỹ đất.
- Ngày 29/10/2014, Chuyên gia  phát triển xã hội của ADB thống nhất với đề cương tham chiếu và dự toán gói thầu tuyển dụng tư vấn cập nhật kế hoạch tái định cư.    
 2.4 Một số công tác liên quan khác:
2.4.1 Về công tác báo cáo, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực và tổ chức nhân sự, văn phòng:
- Trong các ngày 10-11/10/2014, cán bộ BQLDA đã tham gia chuyến học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế- dự toán và quản lý giám sát thi công hệ thống thoát nước đi giữa lòng đường các tuyến đường giao thông đô thị tại    công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình.    
- Cán bộ BQLDA tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại khách sạn Đông Trường Sơn, thành phố Đông Hà trong tháng 10/2014. 
- Công tác lưu trữ hồ sơ tiếp tục được thực hiện và đi vào nề nếp.
- Trang web của Dự án tiếp tục được duy trì và cập nhật với các tin tức và bài viết khác nhau (tin và bài về đoàn công tác giám sát của ADB tại Quảng Trị, tin và bài về phiên họp Ban Chỉ đạo, bài phỏng vấn Giám đốc BQLDA của phóng viên Báo Quảng Trị). Hiện tại trang web cũng đã có phiên bản bằng tiếng Anh theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc BQLDA nhằm chia sẻ và minh bạch hóa các thông tin về hoạt động của dự án với cộng đồng các dự án khác và nhà tài trợ.   
- Tổ chức các phiên làm việc với đoàn công tác giám sát của ADB ngày 15 /10/2014 và phiên họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 23/10/2014 tại thành phố Đông Hà.  
- Duy trì và phát huy chế độ báo cáo kịp thời, có chất lượng cũng như thông lệ phản hồi và hợp tác trao đổi thông tin hiệu quả giữa các bộ phận liên quan của Dự án.
- Các bộ phận của dự án đã phối hợp làm việc hoàn thành dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2015 ngày 31/10/2014 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2.4.2 Về việc giải ngân nguồn vốn:
-  Đối  với nguồn vốn nước ngoài: Kế hoạch vốn được bố trí năm 2014 là 2,5 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng). BQLDA đã gửi yêu cầu rút vốn chi cho công tác chuẩn bị thống kê thiệt hại đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các chi phí phát sinh văn phòng sau khi tuyển dụng tư vấn PMSCD cho ADB ngày 30/10/2014, theo đó nhu cầu vốn trong giai đoan 6 tháng, từ tháng 11/2004 đến 4/2015 là 1.100.000 USD, trong đó chi cho PMSCD là 791.000 USD và chi cho công tác chuẩn bị kiểm đếm thiệt hại thu hồi đất, tái định cư là 309.000 USD ( tạm tính).     
- Đối với nguồn vốn đối ứng: Kế hoạch vốn được bố trí năm 2014 là  853. 000 USD (tương đương 17,5 tỷ đồng). Giải ngân tháng 10/2014: 2.089,312 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu năm: 17.200,725 triệu đồng, đạt 98,29 %. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án: 30.306,843 triệu đồng.  
- Kế hoạch giải ngân tháng 11/2014: Tháng 11 chỉ còn lại số tiền: 299,275 triệu đồng để thanh lý Hợp đồng với CTy Vina CT hỗ trợ Ban QLDA thực hiện gói thầu PMSCD.  So với tổng vốn cam kết của các hợp đồng còn thiếu khoảng 12 tỷ đồng, do vậy cần có kế hoạch bổ sung ngân sách trong hai tháng cuối năm 2014.  
 
                                                                                         ĐVT : tỷ đồng

                                      Lũy kế giải ngân nguồn vốn đối ứng đến tháng 10/2014
 
II.  Một số nhiệm vụ trong tháng 11 và thời gian tới:
- Đối với các gói thầu thiết kế kỹ thuật chi tiết:
(i) Hoàn chỉnh các biện pháp kỹ thuật như chuyển tuyến, nắn tuyến, hạ cao độ và đưa hệ thống thoát nước vào giữa lòng đường ở các địa bàn đông dân cư và có hạ tầng ngầm phức tạp đối với tiểu dự án đường giao thông Đông Hà.  
(ii) Thực hiện và hoàn thành các công việc được lên kế hoạch trong tháng 11/2014, chủ yếu là công tác thẩm tra, thẩm định bản vẽ thi công và dự toán các công trình (theo bảng kế hoạch chi tiết trên).      
- Ký kết hợp đồng và huy động các tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo tại địa bàn trong tháng 11/2014.
- Tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu khảo sát giá thay thế, tuyển dụng tư vấn cập nhật kế hoạch tái định cư, thực hiện kiểm đếm.
- Thực hiện công văn số 119/CV-BQLDA ngày 28/10/2014 của Giám đốc BQLDA về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu, tiếp tục thực hiện các bước của gói thầu giám sát xây dựng, phấn đấu đưa đề cương tham chiếu và dự toán, thư mời bày tỏ quan tâm lên báo đấu thầu ADB và báo đấu thầu Việt Nam và thực hiện tiếp nhận và đánh giá hồ sơ quan tâm, trình hồ sơ lần 1 cho ADB trong tháng 11/2014. 
- Hoàn thành xây dựng đề cương tham chiếu và dự toán các gói thầu kiểm toán, tư vấn giám sát độc lập trình ADB xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2014.
- Hoàn thành và trình Sở Kế hoạch- Đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thực hiện rút vốn về tài khoản tạm ứng của Dự án.    
III. Đề xuất, kiến nghị:
Để dự án được triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và có hiệu quả, BQLDA kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan của Sở hỗ trợ Dự án trong việc hoàn thành và thẩm định các sản phẩm thiết kế kỹ thuật chi tiết nhằm triển khai các công tác kiểm đếm, cập nhật kế hoạch tái định cư.  
- Chỉ đạo BQLDA hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong tháng 11, cũng như các khuyến nghị của Đoàn công tác giám sát của ADB,  các quyết định của Ban Chỉ đạo dự án.  
- Phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND TP Đông Hà, UBND huyện Hướng Hóa tích cực phối hợp với Chủ dự án để giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.
- Quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn đối ứng năm 2014 cho Dự án để thực hiện.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Dự án Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tháng 10/2014, kế hoạch tháng 11 và trong thời gian tới của dự án, BQLDA kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) và đề nghị Sở quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án./.
Tác giả bài viết: Lê Đức Hoàng- ĐPV Dự án GMS
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 420
  • Tháng hiện tại: 28831
  • Tổng lượt truy cập: 2002413