Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

BÁO CÁO THÁNG 11 (Thứ hai - 15/12/2014 08:10)

   
Tình hình hoạt động tháng 11/2014 và một số nhiệm vụ tháng 12/2014
I. Tình hình thực hiện dự án trong tháng 11/2014
1. Đánh giá chung:
- Ban Quản Lý Dự án tích cực triển khai các quyết định của Ban Chỉ đạo sau phiên họp ngày 23/10/2014 tổ chức tại Quảng Trị. Hoàn thành dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2015 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ký kết hợp đồng và triển khai dịch vụ của Công ty Tư vấn quốc tế về Hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo vào cuối tháng 11/2014. Các nhóm kỹ thuật của Dự án đẩy mạnh việc rà soát hồ sơ thiết kế các tiểu dự án nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra, thẩm định trong tháng 12/2014.             
 
2.  Các hoạt động thực hiện và kết quả đạt được:
2.1 Về các gói thầu thiết kế kỹ thuật chi tiết
 - Trong tháng 11/2014, các nhóm kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra sản phẩm thiết kế của các tiểu dự án, thường xuyên trao đổi với các đơn vị tư vấn nhằm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị cho công tác rà soát của các chuyên gia của gói thầu quốc tế về Hỗ trợ quản lý dự án và Phát triển năng lực, đào tạo (PMSCD) cũng như chuẩn bị cho việc trình thẩm tra, thẩm định  trong tháng 12/2014 và tháng 1/2015.               
 Tiến độ thực hiện các gói thầu cụ thể theo bảng sau:
Stt Các hoạt động đã và đang thực hiện Nhiệm vụ tiếp theo Dự kiến thời gian hoàn thành
1 Thiết kế chi tiết Hệ thống Điện chiếu sáng
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát và thiết kế chi tiết
 
- Bộ phận kỹ thuật kiểm tra sơ bộ hồ sơ thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
15/12/2014
 
15/01/2015
 
20/01/2015
 
25/01/2015
2 Thiết kế chi tiết Cảng sông Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát
- Hoàn thành công tác thiết kế chi tiết.
-  Hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ hồ sơ khảo sát-thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
 
02/01/2015
 
05/01/2015
 
10/01/2015
3 Thiết kế chi tiết các tuyến đường đô thị Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát.
- Hoàn thành sơ bộ công tác thiết kế chi tiết
- Thẩm tra sơ bộ hồ sơ khảo sát và thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
20/01/2015
 
30/01/2015
 
05/02/2015
4 Thiết kế chi tiết các tuyến đường đô thị Khe Sanh, Lao Bảo, huyện Hướng Hoá
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát.
- Hoàn thành sơ bộ công tác thiết kế chi tiết
- Thẩm tra sơ bộ hồ sơ khảo sát và thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
20/01/2015
 
30/01/2015
 
05/02/2015
5 Thiết kế chi tiết Kè bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát và thiết kế chi tiết
 
- Bộ phận kỹ thuật kiểm tra sơ bộ hồ sơ thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
15/12/2014
 
15/01/2015
 
25/01/2015
 
30/01/2015
6 Thiết kế chi tiết Đường vào bãi rác và hệ thống xử lý chất thải rắn Lao Bảo.
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; đã ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
-  Hoàn thành công tác khảo sát
- Hoàn thành công tác thiết kế chi tiết.
-  Hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ hồ sơ khảo sát-thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
 
30/12/2014
 
15/01/2015
 
20/01/2015
7 Thiết kế chi tiết Cơ sở tái chế rác thải Đông Hà
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn; ký hợp đồng tư vấn.
- Bàn giao hồ sơ và bàn giao mốc ngoài thực địa.
- Hoàn thành công tác khảo sát.
- Hoàn thành sơ bộ công tác thiết kế chi tiết
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
- Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
05/12/2014
 
30/01/2015
 
05/02/2015
 
2.2. Về các gói thầu dịch vụ tư vấn
2.2.1 Về gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và tăng cường năng lực, đào tạo (PMSCD)
- Ngày 06/11/2014, BQLDA gửi thư chính thức yêu cầu công ty tư vấn Fichtner bổ sung các tài khoản trong hợp đồng dịch vụ và thông báo thời gian ký kết hợp đồng.  Đồng thời thống nhất phương thức ký kết hợp đồng qua hình thức trao đổi văn bản nhằm tiết kiệm chi phí. Ngày 12/11/2014 BQLDA đã chính  thức gửi thư thông báo triển khai dịch vụ tư vấn cho công ty tư vấn Fichtner. Theo đó dịch vụ tư vấn sẽ được chính thức bắt dầu từ ngày 22/11/2014.
- Thực hiện Thông báo khởi động dịch vụ của BQLDA và thư công tác ngày 19/11/2014 của Công ty tư vấn Fichtner, Ban Quản Lý Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị cùng với Công ty tư vấn Fichtner đã tổ chức phiên họp khởi động dịch vụ ngày 22/11/2014 tại khách sạn Sài Gòn- Đông Hà.
- Ngày 24/11/2014, Giám đốc BQLDA đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo các bộ phận liên quan của dự án triển khai các nội dung liên quan theo thông báo số 126/TB-BQLDA về việc phối hợp, hỗ trợ triển khai các công việc của tư vấn trong tháng 12/2014 và năm 2015.
 
2.2.2. Về gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị: Đã hoàn chỉnh đề cương tham chiếu và dự toán. Trong thời gian tới sẽ trình Giám đốc BQLDA ký văn bản đăng tuyển thông tin trên hệ thống quản lý tư vấn CMS của ADB và Báo đấu thầu của VN. Phát hành thư mời thể hiện sự quan tâm trong tháng 1/2015.  
2.2.3. Về gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập và gói thầu tư vấn giám sát độc lập: Hiên nay, dự thảo đề cương tham chiếu và dự toán bằng tiếng Anh và tiếng Việt đã có và gửi cho các thành viên BQLDA tham gia ý kiến, hạn chót gửi ý kiến tham gia là chiều thứ sáu, 28/11/2014.
2.2.4. Về gói thầu Tư vấn quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà: Hiện nay, dự thảo đề cương tham chiếu đã hoàn thành. Tuy nhiên còn phải đợi các ý kiến tham gia của thành phố Đông Hà sau hội thảo. Giao Bộ phận thường trực liên hệ Thành phố Đông Hà về kế hoạch tổ chức hội thảo càng sớm càng tốt để có thể hoàn thành nhanh đề cương tham chiếu và dự toán trình ADB xem xét vào cuối tháng 12/2014.
2.2.5. Về gói thầu kiểm đếm thiệt hại: Hiện tại dự thảo hợp đồng với các TT Phát triển quỹ đất đã có. Tuy nhiên, về vấn đề tạm ứng trong hợp đồng còn vướng vì quy định của ADB. Dự kiến ký hợp đồng cuối tháng 12/2014.  
2.2.6. Về gói thầu Tư vấn khảo sát giá thay thế:  Đã hoàn thành báo cáo khởi động và bàn giao hồ sơ liên quan và thực địa phạm vi ảnh hưởng của các tiểu dự án thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa. Đamg xây dựng bộ phiếu khảo sát giá và tổ chức khảo sát thu thập thông tin hiện trường và thị trường liên quan đến tài sản thẩm định. Dự kiến tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về bộ phiếu khảo sát trong tháng 12/2014.
2.2.7. Về gói thầu Tư vấn cập nhật kế hoạch Tái định cư:  Đã hoàn thành đề cương tham chiếu và dự toán. Đang tiến hành các thủ tục để lựa chon nhà thầu tư vấn. Dự kiến lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện vào giữa tháng 12/2014.
  
2.3 Về công tác thu hồi đất, tái định cư và giải phóng mặt bằng:
- Ngày 03/11/2014, Giám đốc BQLDA ban hành công văn số 1139/SKHĐT-DAGMS gửi Sở Tài nguyên- Môi trường Quảng Trị về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị nhằm đăng ký hoàn thành kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện theo quy định của Luật đất đai năm 2013.   
- Ngày 28/10/2014, BQLDA gửi dự thảo hợp đồng thực hiện việc kiểm đếm thiết hại cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, TP Đông Hà và huyện Hướng Hóa để tham gia ý kiến. Ngày 10/11/2014, các  Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phản hồi thông tin, cơ bản nhất trí với các nội dung của hợp đồng.
  
2.4 Một số công tác liên quan khác:
2.4.1 Về công tác báo cáo, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực và tổ chức nhân sự, văn phòng:
- Ngày 28/11/2014, BQLDA tổ chức phiên họp toàn thể cán bộ của Dự án nhằm đánh giá công việc thực hiện trong thời gian qua và quán triệt một số vấn đề trong quản lý đối với cán bộ BQLDA.   
- Công tác lưu trữ hồ sơ tiếp tục được thực hiện và đi vào nề nếp. Văn phòng đã có báo cáo về tình hình thực hiện hệ thống lưu trữ ngày 29/11/2014.
- Trang web của Dự án tiếp tục được duy trì và cập nhật với các tin tức và bài viết khác nhau (bài viết về Phát triển đô thị Đông Hà trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Mìền Trung, duyên hải Miền Trung – khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý trên Hành lang kinh tế Đông Tây; hai bài viết về nội dung phiên họp khởi động dịch vụ tư vấn của Công ty Tư vấn quốc tế Hỗ trợ quản lý dư án và phát triển năng lực, đào tạo - PMSCD, báo cáo tiến độ thực hiện dự án tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2014).     
- Duy trì và phát huy chế độ báo cáo kịp thời, cũng như thông lệ phản hồi và hợp tác trao đổi thông tin hiệu quả giữa các bộ phận liên quan của Dự án.
-  Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2015 ngày 31/10/2014.
2.4.2 Về việc giải ngân nguồn vốn:
- Ngày 11/11/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 16395/BTC-ĐT về việc bổ sung ứng trước vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2015 của các chương trình, dự án ODA, theo đó, Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được ứng trước 10.000.000.000 đồng (10 tỷ đồng) được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3/2015.  
Đối  với nguồn vốn nước ngoài: Kế hoạch vốn được bố trí năm 2014 là 2,5 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng). BQLDA đã gửi yêu cầu rút vốn chi cho công tác chuẩn bị thống kê thiệt hại đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các chi phí phát sinh văn phòng sau khi tuyển dụng tư vấn PMSCD cho ADB ngày 30/10/2014, theo đó nhu cầu vốn trong giai đoan 6 tháng, từ tháng 11/2004 đến 4/2015 là 1.100.000 USD, trong đó chi cho PMSCD là 791.000 USD và chi cho công tác chuẩn bị kiểm đếm thiệt hại thu hồi đất, tái định cư là 309.000 USD ( tạm tính). Tuy nhiên ngày 28/11/2014, ADB đã có thư phản hồi không phê duyệt khoản dự kiến chi cho công tác kiểm đếm thiệt hại thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng vì lý do tất cả các hoạt  động liên quan đến tái định cư, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng phải có sự phê duyệt trước của ADB. Giải pháp thực hiện là BQLDA sẽ điều chỉnh đơn rút vốn và đề nghị ADB chỉ phê duyệt phần kinh phí dự trù chi cho Tư vấn PMSCD (791.000 USD).       
- Đối với nguồn vốn đối ứng: Kế hoạch vốn được bố trí năm 2014 là  853. 000 USD (tương đương 17,5 tỷ đồng). Không có giải ngân trong tháng 11/2014.   Lũy kế giải ngân từ đầu năm: 17.200,725 triệu đồng, đạt 98,29 %. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án: 30.306,843 triệu đồng.  
- Kế hoạch giải ngân trong tháng 12/2014: sẽ giải ngân khoảng 5.700 triệu đồng cho nghiệm thu từ 60-70% các gói thầu DED và thanh lý Hợp đồng với CTy Vina CT hỗ trợ Ban QLDA thực hiện gói thầu PMSCD. Số tiền còn lại sẽ giải ngân trong Quý I/2015.
 
                                                                                          ĐVT : tỷ đồng

Lũy kế giải ngân nguồn vốn đối ứng đến tháng 11/2014
 
II.  Một số nhiệm vụ trong tháng 12 và thời gian tới:
- Đối với các gói thầu thiết kế kỹ thuật chi tiết: Hoàn chỉnh rà soát hồ sơ thiết kế các tiểu dự án, chuẩn bị tốt để trình các sở, ban ngành thẩm tra, thẩm định trong tháng 1/2015. (theo bảng kế hoạch chi tiết trên).     
- Bộ phận kỹ thuật phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát giá thay thế xây dựng chương trình và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan và tham vấn ý kiến cộng đồng về Bộ phiếu khảo sát giá thay thế.
- Tổ chức họp với các Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa họp về thương thảo hợp đồng để tập hợp các nội dung trình ADB phương án cuối cùng. Tuyển dụng và thành lập tổ chuyên trách giải phóng mặt bằng thuộc BQL Dự án.  
- Các nhóm kỹ thuật rà soát, tổng hợp các nội dung thiết kế chi tiết thay đổi so với thiết kế cơ sở để tổ chức họp bàn với các đơn vị đo vẽ địa chính làm cơ sở tính toán chi phí đo đạc, cắm cọc GPMB điều chỉnh theo thiết kế chi tiết trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa các dữ liệu đã được phê duyệt.
- Thực hiện việc thanh lý Hợp đồng với Công ty Vina CT về việc hỗ trợ BQLDA thực hiện gói thầu tuyển dụng Tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo.   
- Tiếp tục thảo luận với UBND thành phố Đông Hà về phương án bố trí mặt bằng xây dựng chợ không vướng đền bù, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của ADB.        
- Thực hiện rút vốn về tài khoản tạm ứng của Dự án.    
III. Đề xuất, kiến nghị:
Để dự án được triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và có hiệu quả, BQLDA kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan của Sở hỗ trợ Dự án trong việc hoàn thành và thẩm định các sản phẩm thiết kế kỹ thuật chi tiết nhằm triển khai các công tác kiểm đếm, cập nhật kế hoạch tái định cư.  
- Chỉ đạo BQLDA hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong tháng 12, cũng như các khuyến nghị của Đoàn công tác giám sát của ADB,  các quyết định của Ban Chỉ đạo dự án. 
- Chỉ đạo BQLDA phối hợp với Công ty Tư vấn quốc tế về hỗ trợ quản lý dự án và phát triển năng lực, đào tạo nhằm tận dụng tối đa nguồn lực để thực hiện dự án một cách hiệu quả và thiết thực.
- Phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND TP Đông Hà, UBND huyện Hướng Hóa tích cực phối hợp với Chủ dự án để giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.
- Quan tâm, sớm bổ sung nguồn vốn đối ứng năm 2014 cho Dự án.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Dự án Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tháng 11/2014, kế hoạch tháng 12 và trong thời gian tới của dự án, BQLDA kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) và đề nghị Sở quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án./.
Tác giả bài viết: Lê Đức Hoàng ĐPV Dự án GMS
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 424
  • Tháng hiện tại: 28835
  • Tổng lượt truy cập: 2002417