Tin Tức - Sự Kiện
VBQPPL
lich
Công báo Quảng Trị
Tỉnh quảng trị
bokehoach_1

THÔNG TIN VỀ GỐI THẦU TƯ VẤN HỔ TRỢ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (Thứ năm - 08/01/2015 14:29)

   
Dịch vụ tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án và xây dựng năng lực, tập huấn đào tạo (PMSCD)
  

 DURATION THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
36 months 36 tháng
SCOPE OF CONTRACT PHẠM VI HỢP ĐỒNG
The Project Management Support and Capacity Development (PMSCD) consultants to be financed from ADB resources will be recruited from international firms following quality-and cost-based selection (QCBS) procedures with a quality to cost ratio of 90:10 in accordance with the ADB Guidelines on the Use of Consultants (March 2013 as amended from time to time). The PMSCD consultants will be engaged by the Lead Executing Agency, the Provincial People's Committee of Quang Tri province (PPC-QT) through the Provincial Department of Planning and Investment (DPI) and its Project Management Unit (PMU).
An estimated 287 person-months (pm) of key experts, including 78 pm of key international experts and 209 pm of key national experts are required for this assignment. The consulting team will provide support and advice to both EAs in Quang Tri and Tay Ninh provinces, the two PMUs and the Project Support Units (PSU) if required. The services will be rendered during the initial key three years of project implementation with an aim to build capacity for the EAs and PMUs to carry out implementation with minimum support after the initial 3 years. The PMSCD will support project staff in project management, preparation of bidding documents, procurement, monitoring and evaluation, environment protection and social safeguard as well as in technical areas of urban development, wastewater management, water supply, flood protection, urban road, solid waste management, and river port development.
The general scope of services of the PMSCD team is intended to ensure full compliance with government and ADB's policies and operational requirements in project management and implementation, financial and procurement procedures, social and environmental safeguards and O&M. The Team will assist the Eas and PMUs in carrying out its tasks and responsibilities in a time-efficient and cost-effective manner.
Dịch vụ tư vấn Hỗ trợ quản lý dự án và xây dựng năng lực, tập huấn đào tạo (PMSCD) được chi trả từ nguồn vốn của ADB sẽ được tuyển dụng từ các công ty quốc tế theo phương thức tuyển chọn dựa trên chất lượng và chi phí (QCBS) theo tỷ lệ 90:10 đối với chất lượng- chi phí với tỉ lệ 90:10 theo Hướng dẫn sử dụng tư vấn của ADB (tháng 3/2013, sửa đổi theo thời gian). Tư vấn quản lý dự án và xây dựng năng lực, tập huấn đào tạo (PMSCD) sẽ được Cơ quan chủ quản đầu mối – UBND tỉnh Quảng Trị thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Dự án tuyển dụng.
Dự kiến khoảng 287 tháng công của các tư vấn chủ chốt, bao gồm 78 tháng công tư vấn quốc tế chủ chốt và 209 tháng công tư vấn trong nước sẽ được yêu cầu cho nhiệm vụ này. Các hoạt động trước khi tuyển chọn Tư vấn PMSCD đã được phê duyệt để có thể kịp thời huy động các đơn vị Tư vấn. Nhóm tư vấn sẽ cung cấp sự hỗ trợ cũng như tư vấn cho các Cơ quan chủ quản của tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh, hai Ban Quản lý dự án và Ban Hỗ trợ dự án nếu được yêu cầu. Dịch vụ sẽ được thực hiện trong 3 năm quan trọng đầu tiên của dự án với mục tiêu xây dựng năng lực cho các Cơ quan chủ quản, các Ban Quản lý dự án triển khai việc thực hiện dự án với sự hỗ trợ tối thiểu sau ba năm đầu. Tư vấn hỗ trợ (PMSCD) sẽ hỗ trợ cán bộ dự án về quản lý dự án, đấu thầu mua sắm, giám sát và đánh giá, các chính sách bảo vệ môi trường và xã hội, cũng như các lĩnh vực kỹ thuật của phát triển đô thị, quản lý nước thải, quản lý nước cấp, phòng chống lũ lụt, đường giao thông đô thị, quản lý chất thải rắn và phát triển cảng sông.
Phạm vi dịch vụ tổng thể của nhóm Tư vấn PMSCD dự kiến nhằm bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các chính sách và yêu cầu công việc của Chính phủ và ADB trong quản lý và thực hiện dự án, các thủ tục đấu thầu mua sắm và tài chính, các chính sách bảo vệ môi trường và xã hội, vận hành và bảo trì. Nhóm tư vấn sẽ hỗ trợ các Cơ quan chủ quản, và Ban Quản lý dự án triển khai các nhiệm vụ và trách nhiệm một cách có hiệu quả về chi phí và hiệu suất về thời gian


Tác giả bài viết: dự án GMS

Những tin cũ hơn

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 338
  • Tháng hiện tại: 28749
  • Tổng lượt truy cập: 2002331